مشخصات کاربر نبي زادهموحدخامنه فرشاد نام پدر : مسعود کد دانشجوئي : 870132244 رشته تحصيلي: كاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان مقطع تحصیلی: كارداني سیستم آموزشی: دوره اي شناسه پرداخت : 87013224477
Untitled Page
مشخصات کاربر نبي زادهموحدخامنه فرشاد نام پدر : مسعود کد دانشجوئي : 870132244 رشته تحصيلي: كاردان فني عمران - كارهاي عمومي ساختمان مقطع تحصیلی: كارداني سیستم آموزشی: دوره اي شناسه پرداخت : 87013224477
پیامها
  مرخصی بدون احتساب
نیمسال اول سال 88-87
اطلاعات کلی دروس 0 0 0 0 0.00
  عادی
نیمسال اول سال 89-88
کد درس مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی نمره وضعیت نمره امتیاز
101572 26389 رياضي مقدماتي 2.0 0.00 15 30
102930 26261 رياضيات عمومي ومقدمات آمار 4.0 0.00 13.75 55
103121 18375 زبان مقدماتی 3.0 0.00 17 51
102390 26426 فارسي مقدماتي 2.0 0.00 17.5 35
102463 15604 فيزيک حرارت وآزمايشگاه 1.0 1.0 0.00 14 28
103854 19051 فيزيک مقدماتي 2.0 0.00 13 26
100978 19205 فيزيک مکانيك 2.0 0.00 12.75 25.5
104249 26139 كارگاه جوشكاري و ورق كاري 1.0 0.00 16 16
103456 15602 كارهاي چوبي و كارگاه 1.0 1.0 0.00 16.5 33
اطلاعات کلی دروس 20 20 20 296.5 14.82
  مرخصی با احتساب
نیمسال دوم سال 88-87
اطلاعات کلی دروس 0 0 0 0 0.00
  عادی
تابستان سال 89
کد درس مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی نمره وضعیت نمره امتیاز
103934 2373 زمین شناسی 3.0 0.00 13 39
103657 1987 تنظیم خانواده 2.0 0.00 15 30
101938 2529 وصایای امام خمینی(ره) 1.0 0.00 17 17
اطلاعات کلی دروس 6 6 6 86 14.33
  عادی
نیمسال دوم سال 89-88
کد درس مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی نمره وضعیت نمره امتیاز
103934 2373 آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم 2.0 0.00 18 36
103657 1987 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) 2.0 0.00 17 34
101938 2529 معادلات دیفرانسیل 3.0 0.00 14 42
103121 2286 زبان خارجي 3.0 0.00 18 54
1490 4030 فيزيك حرارت و آزمايشگاه 3.0 1.0 0.00 13.5 54
101253 3269 استاتیک 3.0 0.00 12 36
اطلاعات کلی دروس 17 17 17 256 15.05